OFE online

Infolinia

224 224 224

Formularz kontaktowy

› Zadaj pytanie

Informacja

Twoje dane są zawsze bezpieczne. Protokół SSL gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

Wniosek o przyjęcie do Allianz Polska OFE

Dane Przystępującego

Dane osobowe
Adres miejsca zamieszkania
Adres korespondencyjny
Dane kontaktowe
+
-
+
-
*
pole obowiązkowe
dalejwróć

Osoby zmieniające otwarty fundusz emerytalny muszą podać we wniosku aktualną nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer posiadanego w nim rachunku. Dane te pozwolą zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE.

Numer rachunku w dotychczasowym funduszu można znaleźć w informacji o środkach na rachunku, które każdy fundusz raz w roku obowiązkowo wysyła do swoich klientów. W razie nieposiadania tych danych najlepiej skontaktować się z infolinią dotychczasowego funduszu. Aktualne i historyczne nazwy funduszy oraz numery ich infolinii znajdują się tutaj.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE może być zawarta w każdej chwili, jednak faktyczna zmiana poprzedniego funduszu jest możliwa w ramach jednej z czterech sesji transferowych:

 • w lutym (dla umów zawartych do dnia 25 stycznia włącznie),
 • w maju (dla umów zawartych do dnia 25 kwietnia włącznie),
 • w sierpniu (dla umów zawartych do dnia 25 lipca włącznie),
 • w listopadzie (dla umów zawartych do dnia 25 października włącznie).
 Zamknij

1. Zawarcie umowy

Osoba małoletnia pozostająca pod władzą rodzicielską może przystąpić do Funduszu zawierając umowę o członkostwo za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym jest jedno z rodziców.

W celu zawarcia umowy Przystępujący:

 • wypełnia wniosek przystąpienia,
 • po samodzielnym wydrukowaniu formularza umowy (opcja PDF do wydruku) albo po otrzymaniu formularza pocztą bądź kurierem (w zależności od wybranej opcji dostarczenia umowy) podpisuje oba egzemplarze formularza w polu Czytelny podpis Przystępującego,
 • przekazuje oba egzemplarze formularza swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który podpisuje je w polu Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie umowy i na wyznaczenie osób uprawnionych, o ile takie wskazanie ma miejsce w umowie o członkostwo.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, ale zawarły związek małżeński, przystępują do Funduszu jak osoby pełnoletnie.

2. Wyznaczanie osób uprawnionych

Osoba małoletnia może wyznaczyć osoby uprawnione, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Uwaga: w razie niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

 Zamknij

Odsyłając podpisany formularz umowy należy załączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej. W zależności od zdarzenia, w wyniku którego między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, może to być jeden z następujących dokumentów:

 • wypis notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków / wyłączającej wspólność w tym zakresie;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej / zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub umownej;
 • odpis prawomocnego postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków;
 • odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego separację między małżonkami.
 Zamknij