Wniosek o przyjęcie do Allianz Polska OFE

 • Przygotuj PESEL albo dowód osobisty / paszport
 • Wypełnij wniosek online
› PRZYSTĘPUJĘ
do OFE po raz pierwszy
› ZMIENIAM
dotychczasowy fundusz

Informacje dla Przystępującego do Allianz Polska OFE

Informacje o prawach i obowiązkach Przystępującego i Członka Funduszu

Wskazanie osób uprawnionych

Przystępujący ma prawo wskazać jedną lub więcej osób fizycznych, na rzecz których ma nastąpić po jego śmierci wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „Ustawa”), czyli nieprzekazanych na rachunek współmałżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W przypadku niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

Informowanie o małżeńskich stosunkach majątkowych

W razie zawarcia związku małżeńskiego Członek Funduszu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Fundusz na piśmie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim a jego małżonkiem, a jeśli pomiędzy małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Obowiązek niezwłocznego poinformowania Funduszu o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków w razie, gdy nie zostały one uregulowane na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, dotyczy także każdorazowej zmiany w małżeńskich stosunkach majątkowych, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na rachunku. W razie niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy o członkostwo w Funduszu lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez Członka Funduszu.

Zmiana danych Członka Funduszu

Członek Funduszu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Fundusz na piśmie o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy Członkowi Funduszu nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

Podanie informacji umożliwiających kontakt z Przystępującym

Wypełnienie formularza umowy o członkostwo w zakresie danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Członkiem Funduszu, czyli podanie adresu korespondencyjnego (jeśli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numerów telefonów, faksu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe i oznacza zgodę na taką formę kontaktu.

Wybór formy wysyłania przez Fundusz informacji o stanie rachunku

Przystępujący ma możliwość wyboru elektronicznej formy wysyłania przez Fundusz, na zasadach określonych w Statucie Funduszu, informacji, o których mowa w:

 • art. 191 Ustawy, tj. informacji przesyłanej w regularnych odstępach czasu, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu, terminach dokonanych w tym okresie wpłat składek i wypłat transferowych oraz przeliczeniu tych składek i wypłat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a także o wynikach działalności lokacyjnej Funduszu,
 • art. 192 Ustawy, tj. informacji przesyłanej na żądanie Członka Funduszu, określającej pieniężną wartość środków zgromadzonych na rachunku.

Dostęp do powyższej usługi wiąże się z koniecznością aktywacji oraz zalogowania się do serwisu internetowego Funduszu, dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl. Szczegółowe zasady korzystania z tej usługi określa Regulamin korzystania z usług informacyjnych Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego (dalej „Regulamin”). Dane konieczne do aktywacji i zalogowania się zostaną przekazane Przystępującemu po uzyskaniu członkostwa w Funduszu.

Niewyrażenie zgody na wysyłkę powyższych informacji w formie elektronicznej oznacza, że wysyłka będzie realizowana w formie papierowej, zwykłą przesyłką listową.

Składanie reklamacji

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość usług, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o niezwłoczny kontakt z Towarzystwem. Reklamację pisemną prosimy dostarczyć pocztą, kurierem bądź osobiście bezpośrednio do siedziby Towarzystwa na adres ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, albo do jednego z Oddziałów Allianz Polska, których adresy znajdują się na stronie www.allianz.pl. Każda zgłoszona sprawa zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, a pisemnej odpowiedzi udzielimy najpóźniej w terminie 30 dni od otrzymania uwag. Informujemy także, że zastrzeżenia względem działalności Funduszu mogą być kierowane do nadzorującej Fundusz Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznika Ubezpieczonych oraz do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta.

Ile czasu zajmuje wypełnienie wniosku i jak go wypełnić?

Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut. Dla ułatwienia aplikacja sama przypomina o konieczności wypełnienia obowiązkowych pól, na które składają się:

1. Dane Przystępującego – prosimy podać własne dane

 • Dane identyfikacyjne
  Należy podać swoje imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz PESEL. W razie nieposiadania PESEL należy złożyć oświadczenie w tym zakresie oraz podać serię i numer dowodu osobistego bądź paszportu.
 • Oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych
  Jeśli Przystępujący pozostaje w związku małżeńskim powinien złożyć oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim, a jego małżonkiem. W razie braku ustawowej wspólności majątkowej konieczne będzie przekazanie Funduszowi dokumentu potwierdzającego ten stan. Więcej informacji znajduje się w Dodatkowej informacji dla osób będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej.
 • Dane adresowe
  Obowiązkowo należy podać adres miejsca zamieszkania wpisując następujące dane: ulica (jeśli jest), numer domu, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy i miejscowość. Jeśli miejscowość jest wsią, należy podać także gminę i pocztę. Kraj prosimy podać tylko w przypadku adresu zagranicznego. Adres korespondencyjny prosimy wpisać wówczas, gdy jest on różny od adresu miejsca zamieszkania, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla adresu miejsca zamieszkania.
 • Dane do kontaktu
  Podanie numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do ich podania w celu ułatwienia komunikacji z Funduszem.

2. Dane osób uprawnionych – o ile Przystępujący zdecyduje się na ich wyznaczenie

Osoby uprawnione do udziału w środkach przypadających po śmierci Członka Funduszu mogą zostać wyznaczone zarówno w umowie, jak i w każdej chwili trwania członkostwa. Decydując się na wyznaczenie osób uprawionych należy podać następujące dane każdej z nich: imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania (obowiązują takie same zasady, jak w przypadku adresu Przystępującego). W razie wyznaczania więcej, niż jednej osoby uprawnionej, udostępnienie pól przeznaczonych na dane kolejnych osób następuje po kliknięciu na link „Dodaj kolejną osobę uprawnioną”. Każdej z osób można przypisać udział w środkach, a udziały wszystkich osób muszą sumować się do 100%. W razie nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe.

3. Opcje wysyłki – należy wybrać formę dostarczenia formularza

Gotowy formularz umowy może zostać od razu wydrukowany (opcja PDF do wydruku), albo dostarczony pocztą (przesyłka priorytetowa) bądź kurierem. Prosimy wybrać dogodny sposób otrzymania formularza i wskazać adres, pod który ma on zostać doręczony. W przypadku wybrania opcji dostarczenia umowy kurierem po otrzymaniu formularza należy od razu podpisać oba jego egzemplarze i przekazać je kurierowi. Szczegółowe informacje będą zamieszczone w piśmie załączonym do formularza.

4. Oświadczenia Przystępującego

Wyrażenie zgody na wysyłkę informacji o stanie rachunku w formie elektronicznej

Oświadczenie to dotyczy wyboru elektronicznej formy przesyłania przez Fundusz informacji, o których mowa w art. 191 i 192 Ustawy (informacja o stanie rachunku coroczna oraz na żądanie). W razie wyrażenia zgody w tym zakresie informacje, o których mowa powyżej, będą przesyłane przez Fundusz na utworzone dla Członka Funduszu indywidualne konto internetowe, zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Funduszu, dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl.

Dane konieczne do aktywacji i zalogowania się do serwisu internetowego zostaną przekazane Przystępującemu do Funduszu po uzyskaniu członkostwa.

Niewyrażenie zgody na wysyłkę powyższych informacji w formie elektronicznej oznacza, że wysyłka będzie realizowana w formie papierowej, zwykłą przesyłką listową.

Przystępujący może także wyrazić zgodę w ramach klauzuli marketingowej lub klauzuli zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

W przypadku wyrażania danej zgody prosimy wpisać znak X w pole obok jej treści.

5. Potwierdzenie danych

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie prosimy wybrać opcję Wyślij, jeśli jednak wymagają one korekty lub uzupełnienia, prosimy wybrać opcję Popraw dane i dokonać odpowiednich zmian.

Wniosek elektroniczny został wypełniony i wysłany. Co dalej?

W przypadku wybrania opcji PDF do wydruku

Należy wydrukować oba egzemplarze formularza i podpisać je w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie niezwłocznie przesłać je do Funduszu na adres:
Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113.

W przypadku wybrania opcji dostarczenia formularza umowy pocztą bądź kurierem

Po otrzymaniu formularza należy podpisać oba jego egzemplarze w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie, w zależności od wybranej opcji – odesłać je do Funduszu w dostarczonej przez Fundusz kopercie zwrotnej albo przekazać kurierowi.

Powyższe informacje zostaną przekazane także w korespondencji załączonej do formularza umowy.

Zawarcie umowy

Po otrzymaniu przez Fundusz kompletnych i podpisanych egzemplarzy umowy dojdzie do jej zawarcia - reprezentant Funduszu złoży podpis oraz oznaczy datę zawarcia umowy. Jeden z egzemplarzy zostanie Państwu odesłany, a drugi pozostanie w Funduszu – na jego podstawie zarejestrujemy Państwa dane i powiadomimy o fakcie zawarcia umowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku zmiany dotychczasowego funduszu, także ten fundusz.

Dodatkowe informacje dla osób:

Zmieniających dotychczasowy fundusz na Allianz Polska OFE

Aby zmienić dotychczasowy fundusz konieczne jest zawarcie umowy, a także zawiadomienie o tym fakcie dotychczasowego funduszu przez nowy fundusz. W celu dokonania zawiadomienia prosimy podać we wniosku aktualną nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer posiadanego w nim rachunku. Dane te można znaleźć w informacji o środkach na rachunku, które każdy fundusz raz w roku obowiązkowo wysyła do swoich klientów. W razie nieposiadania tych danych najlepiej skontaktować się z infolinią dotychczasowego funduszu. Aktualne i historyczne nazwy funduszy oraz numery ich infolinii znajdują się tutaj.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE może być zawarta w każdej chwili, jednak faktyczna zmiana poprzedniego funduszu jest możliwa w ramach jednej z czterech sesji transferowych:

 • w lutym (dla umów zawartych do dnia 25 stycznia włącznie),
 • w maju (dla umów zawartych do dnia 25 kwietnia włącznie),
 • w sierpniu (dla umów zawartych do dnia 25 lipca włącznie),
 • w listopadzie (dla umów zawartych do dnia 25 października włącznie).
Będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej

Odsyłając podpisany formularz umowy należy załączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej. W zależności od zdarzenia, w wyniku którego między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, może to być jeden z następujących dokumentów:

 • wypis notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków / wyłączającej wspólność w tym zakresie,
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej / zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub umownej,
 • odpis prawomocnego postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego separację między małżonkami.
Poniżej 18. roku życia, które mają prawo przystąpienia do Funduszu

Zawarcie umowy

Osoba małoletnia może przystąpić do Funduszu zawierając umowę o członkostwo za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest jedno z rodziców. Przedstawicielem ustawowym może być także opiekun albo kurator.

W celu zawarcia umowy Przystępujący:

 • wypełnia wniosek przystąpienia,
 • po samodzielnym wydrukowaniu formularza umowy (opcja PDF do wydruku) albo po otrzymaniu formularza pocztą bądź kurierem (w zależności od wybranej opcji dostarczenia umowy) podpisuje oba egzemplarze formularza w polu Czytelny podpis Przystępującego,
 • przekazuje oba egzemplarze formularza swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który podpisuje je w polu Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie umowy i na wyznaczenie osób uprawnionych, o ile takie wskazanie ma miejsce w umowie o członkostwo.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, ale zawarły związek małżeński, przystępują do Funduszu jak osoby pełnoletnie.

Wyznaczanie osób uprawnionych

Osoba małoletnia może, za zgodą przedstawiciela ustawowego, wyznaczyć jako osobę uprawnioną zasadniczo każdą osobę fizyczną jednak z zastrzeżeniem, że jeśli osobami uprawnionymi miałyby być:

 • w przypadku władzy rodzicielskiej - jedno z rodziców, jego małżonek, inne dzieci pozostające pod władzą rodzicielską,
 • w przypadku opieki lub kurateli - osoba sprawująca opiekę/kuratelę, jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo lub inne osoby pozostające pod jej opieką bądź kuratelą,

to na ich wyznaczenie potrzebna jest zgoda kuratora wyznaczonego przez sąd opiekuńczy.

Po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Członek Funduszu może wskazać jako uprawnioną każdą osobę fizyczną.

Uwaga: w razie niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

Aby zmienić dotychczasowy fundusz konieczne jest zawarcie umowy, a także zawiadomienie o tym fakcie dotychczasowego funduszu przez nowy fundusz. W celu dokonania zawiadomienia prosimy podać we wniosku aktualną nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer posiadanego w nim rachunku. Dane te można znaleźć w informacji o środkach na rachunku, które każdy fundusz raz w roku obowiązkowo wysyła do swoich klientów. W razie nieposiadania tych danych najlepiej skontaktować się z infolinią dotychczasowego funduszu. Aktualne i historyczne nazwy funduszy oraz numery ich infolinii znajdują się tutaj.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE może być zawarta w każdej chwili, jednak faktyczna zmiana poprzedniego funduszu jest możliwa w ramach jednej z czterech sesji transferowych:

 • w lutym (dla umów zawartych do dnia 25 stycznia włącznie),
 • w maju (dla umów zawartych do dnia 25 kwietnia włącznie),
 • w sierpniu (dla umów zawartych do dnia 25 lipca włącznie),
 • w listopadzie (dla umów zawartych do dnia 25 października włącznie).

Zawarcie umowy

Osoba małoletnia może przystąpić do Funduszu zawierając umowę o członkostwo za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym najczęściej jest jedno z rodziców. Przedstawicielem ustawowym może być także opiekun albo kurator.

W celu zawarcia umowy Przystępujący:

 • wypełnia wniosek przystąpienia,
 • po samodzielnym wydrukowaniu formularza umowy (opcja PDF do wydruku) albo po otrzymaniu formularza pocztą bądź kurierem (w zależności od wybranej opcji dostarczenia umowy) podpisuje oba egzemplarze formularza w polu Czytelny podpis Przystępującego,
 • przekazuje oba egzemplarze formularza swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który podpisuje je w polu Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie umowy i na wyznaczenie osób uprawnionych, o ile takie wskazanie ma miejsce w umowie o członkostwo.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, ale zawarły związek małżeński, przystępują do Funduszu jak osoby pełnoletnie.

Wyznaczanie osób uprawnionych

Osoba małoletnia może, za zgodą przedstawiciela ustawowego, wyznaczyć jako osobę uprawnioną zasadniczo każdą osobę fizyczną jednak z zastrzeżeniem, że jeśli osobami uprawnionymi miałyby być:

 • w przypadku władzy rodzicielskiej - jedno z rodziców, jego małżonek, inne dzieci pozostające pod władzą rodzicielską,
 • w przypadku opieki lub kurateli - osoba sprawująca opiekę/kuratelę, jej małżonek, zstępni, wstępni, rodzeństwo lub inne osoby pozostające pod jej opieką bądź kuratelą,

to na ich wyznaczenie potrzebna jest zgoda kuratora wyznaczonego przez sąd opiekuńczy.

Po uzyskaniu pełnej zdolności do czynności prawnych Członek Funduszu może wskazać jako uprawnioną każdą osobę fizyczną.

Uwaga: w razie niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

Odsyłając podpisany formularz umowy należy załączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej. W zależności od zdarzenia, w wyniku którego między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, może to być jeden z następujących dokumentów:

 • wypis notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków / wyłączającej wspólność w tym zakresie,
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej / zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub umownej,
 • odpis prawomocnego postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków,
 • odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków,
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego separację między małżonkami.

W celu skorzystania z niniejszej aplikacji użytkownik powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wraz z wszystkimi aktualizacjami bezpieczeństwa: Internet Explorer w wersji minimum 6.0 lub Firefox w wersji minimum 3.x. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

W celu samodzielnego wydrukowania umowy (opcja PDF do wydruku) użytkownik powinien także posiadać zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.

› Zamknij

Strona umieszczona jest na bezpiecznym serwerze WWW. Wszystkie dane przesyłane pomiędzy przeglądarką a serwerem są szyfrowane z wykorzystaniem protokołu SSL, co uniemożliwia ich podejrzenie. Siła algorytmu szyfrującego jest zależna od przeglądarki, której używasz. Dla przeglądarek Netscape w wersji 4.7 oraz Explorer 5.01 połączenie jest szyfrowane kluczem o długości 128 bitów. Wersje niższe używają krótszych kluczy (40 i 56 bitów), co skutkuje mniejszym zabezpieczeniem transmisji.

› Zamknij