OFE online
Kontakt 224 224 224 Napisz do nas

Informacje dla Przystępującego do Allianz Polska OFE

Informacje o prawach i obowiązkach Przystępującego i Członka Funduszu

1. Wskazanie osób uprawnionych

Przystępujący ma prawo wskazać jedną lub więcej osób fizycznych, na rzecz których ma nastąpić po jego śmierci wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „Ustawa”), czyli nieprzekazanych na rachunek współmałżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W przypadku niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

2. Informowanie o małżeńskich stosunkach majątkowych

W razie zawarcia związku małżeńskiego Członek Funduszu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Fundusz na piśmie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim a jego małżonkiem, a jeśli pomiędzy małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Obowiązek niezwłocznego poinformowania Funduszu o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków w razie, gdy nie zostały one uregulowane na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, dotyczy także każdorazowej zmiany w małżeńskich stosunkach majątkowych, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na rachunku. W razie niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy o członkostwo w Funduszu lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez Członka Funduszu.

3. Zmiana danych Członka Funduszu

Członek Funduszu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Fundusz na piśmie o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy Członkowi Funduszu nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

4. Podanie informacji umożliwiających kontakt z Przystępującym

Wypełnienie formularza umowy o członkostwo w zakresie danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Członkiem Funduszu, czyli podanie adresu korespondencyjnego (jeśli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numerów telefonów, faksu oraz adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe i oznacza zgodę na taką formę kontaktu.

5. Wybór formy wysyłania przez Fundusz informacji, o której mowa w przepisach prawa o otwartych funduszach     emerytalnych

Przystępujący ma możliwość wyboru elektronicznej formy wysyłania przez Fundusz informacji, o których mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie trybu i terminu powiadamiania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez otwarty fundusz emerytalny o zawarciu umowy z członkiem oraz dokonywania wypłaty transferowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 143 z późn. zm.), a więc w szczególności informacji o:

 • stanie rachunku (informacja roczna oraz na życzenie),
 • rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków,
 • otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia o zawarciu umowy,
 • zrealizowaniu wypłaty transferowej.

Informacje będą wysyłane przez Fundusz na utworzone dla Członka Funduszu indywidualne konto internetowe, zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Funduszu dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl na zasadach określonych w Statucie Funduszu i Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. Niewyrażenie zgody oznacza, że wskazane informacje będą przesyłane przez Fundusz w formie papierowej, zwykłą przesyłką listową.

6. Skargi i reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub z zarządzanym przez nie Funduszem (dalej zwane łącznie „Allianz”). Skarga lub reklamacja (dalej „Skarga”) związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów (Oddziały Allianz Polska) oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa). Skarga może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów (Oddziały Allianz Polska) lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów (Oddziały Allianz Polska) lub w siedzibie Allianz,
 • w formie elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 85, 02-696 Warszawa 113.

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji, z zastrzeżeniem, że odpowiedź może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów (Oddziały Allianz Polska).

Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/).

Ile czasu zajmuje wypełnienie wniosku i jak go wypełnić?

Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut i składa się z 4 kroków. Dla ułatwienia aplikacja sama przypomina o konieczności wypełnienia obowiązkowych pól, na które składają się:

1. Dane Przystępującego

 • Dane dotychczasowego funduszu
  Jeżeli przystąpienie do Allianz Polska OFE następuje w trybie zmiany funduszu, należy podać nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer rachunku w tym funduszu. W przypadku wyboru Allianz Polska OFE jako pierwszego otwartego funduszu emerytalnego, pola ta się nie pojawią.
 • Dane identyfikacyjne
  Należy podać swoje imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz PESEL. W razie nieposiadania PESEL należy złożyć oświadczenie w tym zakresie oraz podać serię i numer dowodu osobistego bądź paszportu.
 • Oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych
  Jeśli Przystępujący pozostaje w związku małżeńskim, powinien złożyć oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim, a jego małżonkiem. W razie braku ustawowej wspólności majątkowej konieczne będzie przekazanie Funduszowi dokumentu potwierdzającego ten stan. Więcej informacji znajduje się w Dodatkowej informacji dla osób będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej.
 • Dane adresowe
  Obowiązkowo należy podać adres miejsca zamieszkania wpisując następujące dane: ulica (jeśli jest), numer domu, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy i miejscowość. Jeśli miejscowość jest wsią, należy podać także gminę i pocztę. Kraj prosimy podać tylko w przypadku adresu zagranicznego. Adres korespondencyjny prosimy wpisać wówczas, gdy jest on różny od adresu miejsca zamieszkania, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla adresu miejsca zamieszkania.
 • Dane do kontaktu
  Podanie numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do ich podania w celu ułatwienia komunikacji z Funduszem.

2. Dane osób uprawnionych – o ile Przystępujący zdecyduje się na ich wyznaczenie

Osoby uprawnione do udziału w środkach przypadających po śmierci Członka Funduszu mogą zostać wyznaczone zarówno w umowie, jak i w każdej chwili trwania członkostwa. Decydując się na wyznaczenie osób uprawionych należy podać następujące dane każdej z nich: imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania (obowiązują takie same zasady, jak w przypadku adresu Przystępującego). W razie wyznaczania więcej, niż jednej osoby uprawnionej, udostępnienie pól przeznaczonych na dane kolejnych osób następuje po kliknięciu na link „Dodaj kolejną osobę uprawnioną”. Każdej z osób można przypisać udział w środkach, a udziały wszystkich osób muszą sumować się do 100%. W razie nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe.

3. Dostarczenie dokumentów i oświadczenia

Dostarczenie dokumentów

Przystępujący może wybrać dogodny dla siebie sposób dostarczenia umowy z Funduszem:

 • wydruk samodzielny z pliku PDF, który zostanie wygenerowany po zakończeniu wypełniania wniosku, oraz przesłanie podpisanych formularzy na adres Funduszu;
 • przesłanie wypełnionych formularzy umowy przesyłką listową na wskazany przez Przystępującego adres i odesłanie podpisanych formularzy na adres Funduszu;
 • przekazanie wypełnionych formularzy umowy za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Przystępującego adres oraz podpisanie ich w obecności kuriera; Podpisane formularze kurier przekaże do Funduszu.

Po otrzymaniu podpisanych przez Przystępującego formularzy przedstawiciele Funduszu będą mogli zawrzeć umowę. Formularz Przystępującego zostanie niezwłocznie przesłany na jego adres do korespondencji.

Oświadczenia

Przystępujący musi złożyć oświadczenia, iż zapoznał się z wymaganymi dokumentami oraz Informacjami dla przystępującego, jak również iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Przystępujący może wyrazić dobrowolną zgodę na przesyłanie przez Fundusz w formie elektronicznej korespondencji, o której mowa w przepisach prawa o otwartych funduszach emerytalnych na zasadach określonych w Statucie Funduszu oraz Regulaminie korzystania z Serwisu Internetowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego. Niewyrażenie zgody oznacza, że wskazane informacje będą przesyłane przez Fundusz w formie papierowej, zwykłą przesyłką listową.

Przystępujący może także wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji/treści marketingowych lub zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Potwierdzenie danych

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy wybrać opcję Wyślij. Jeżeli jednak wymagają one korekty lub uzupełnienia, prosimy wybrać opcję Popraw dane i dokonać odpowiednich zmian.

Wniosek elektroniczny został wypełniony i wysłany. Co dalej?

1. W przypadku wybrania opcji PDF do wydruku

Należy wydrukować oba egzemplarze formularza umowy i podpisać je w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie niezwłocznie przesłać je do Funduszu na adres:
Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 85
02-696 Warszawa 113.

2. W przypadku wybrania opcji dostarczenia formularza umowy pocztą bądź kurierem

Po otrzymaniu formularza umowy należy podpisać oba jej egzemplarze w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie, w zależności od wybranej opcji – odesłać je do Funduszu w dostarczonej przez Fundusz kopercie zwrotnej albo przekazać kurierowi. Powyższe informacje zostaną przekazane także w korespondencji załączonej do formularza umowy.

3. Zawarcie umowy

Po otrzymaniu przez Fundusz kompletnych i podpisanych egzemplarzy umowy dojdzie do jej zawarcia - reprezentant Funduszu złoży podpis oraz oznaczy datę zawarcia umowy. Jeden z egzemplarzy zostanie odesłany Przystępującemu, a drugi pozostanie w Funduszu. Na jego podstawie zarejestrujemy podane dane i powiadomimy o fakcie zawarcia umowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku zmiany dotychczasowego funduszu, także ten fundusz.

Dodatkowe informacje dla osób:

Zmieniających dotychczasowy fundusz na Allianz Polska OFE

Osoby zmieniające otwarty fundusz emerytalny muszą podać we wniosku aktualną nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer posiadanego w nim rachunku. Dane te pozwolą zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE.

Numer rachunku w dotychczasowym funduszu można znaleźć w informacji o środkach na rachunku, które każdy fundusz raz w roku obowiązkowo wysyła do swoich klientów. W razie nieposiadania tych danych najlepiej skontaktować się z infolinią dotychczasowego funduszu. Aktualne i historyczne nazwy funduszy oraz numery ich infolinii znajdują się tutaj.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE może być zawarta w każdej chwili, jednak faktyczna zmiana poprzedniego funduszu jest możliwa w ramach jednej z czterech sesji transferowych:

 • w lutym (dla umów zawartych do dnia 25 stycznia włącznie),
 • w maju (dla umów zawartych do dnia 25 kwietnia włącznie),
 • w sierpniu (dla umów zawartych do dnia 25 lipca włącznie),
 • w listopadzie (dla umów zawartych do dnia 25 października włącznie).
Będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej

Odsyłając podpisany formularz umowy należy załączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej. W zależności od zdarzenia, w wyniku którego między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, może to być jeden z następujących dokumentów:

 • wypis notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków / wyłączającej wspólność w tym zakresie;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej / zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub umownej;
 • odpis prawomocnego postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków;
 • odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego separację między małżonkami.
Poniżej 18. roku życia, które mają prawo przystąpienia do Funduszu

1. Zawarcie umowy

Osoba małoletnia pozostająca pod władzą rodzicielską może przystąpić do Funduszu zawierając umowę o członkostwo za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym jest jedno z rodziców.

W celu zawarcia umowy Przystępujący:

 • wypełnia wniosek przystąpienia,
 • po samodzielnym wydrukowaniu formularza umowy (opcja PDF do wydruku) albo po otrzymaniu formularza pocztą bądź kurierem (w zależności od wybranej opcji dostarczenia umowy) podpisuje oba egzemplarze formularza w polu Czytelny podpis Przystępującego,
 • przekazuje oba egzemplarze formularza swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który podpisuje je w polu Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie umowy i na wyznaczenie osób uprawnionych, o ile takie wskazanie ma miejsce w umowie o członkostwo.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, ale zawarły związek małżeński, przystępują do Funduszu jak osoby pełnoletnie.

2. Wyznaczanie osób uprawnionych

Osoba małoletnia może wyznaczyć osoby uprawnione, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Uwaga: w razie niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.


Kontakt 224 224 224 Napisz do nas
© Allianz Polska .