OFE online
Kontakt 224 224 224 Napisz do nas

Informacje dla Przystępującego do Allianz Polska OFE

Informacje o prawach i obowiązkach Przystępującego i Członka Funduszu

1. Wskazanie osób uprawnionych

Przystępujący ma prawo wskazać jedną lub więcej osób fizycznych, na rzecz których ma nastąpić po jego śmierci wypłata środków niewykorzystanych zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (dalej „Ustawa”), czyli nieprzekazanych na rachunek współmałżonka w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. W przypadku niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku zmarłego Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.

2. Informowanie o małżeńskich stosunkach majątkowych

W razie zawarcia związku małżeńskiego Członek Funduszu ma obowiązek niezwłocznie poinformować Fundusz na piśmie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim a jego małżonkiem, a jeśli pomiędzy małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, udokumentować także sposób uregulowania tych stosunków. Obowiązek niezwłocznego poinformowania Funduszu o małżeńskich stosunkach majątkowych oraz udokumentowania sposobu uregulowania tych stosunków w razie, gdy nie zostały one uregulowane na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej, dotyczy także każdorazowej zmiany w małżeńskich stosunkach majątkowych, o ile zmiana taka obejmuje środki zgromadzone na rachunku. W razie niedopełnienia tego obowiązku przyjmuje się, że między małżonkami istnieje ustawowa wspólność majątkowa albo że małżeńskie stosunki majątkowe uregulowane są zgodnie z treścią umowy o członkostwo w Funduszu lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez Członka Funduszu.

3. Zmiana danych Członka Funduszu

Członek Funduszu jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Fundusz na piśmie o każdorazowej zmianie imion, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, z określeniem ulicy, numeru mieszkania lub domu, miejscowości, kodu pocztowego, a w przypadku wsi – również gminy i poczty, a także numeru PESEL, a w przypadku gdy Członkowi Funduszu nie nadano numeru PESEL, numeru i serii dowodu osobistego lub paszportu.

4. Podanie informacji umożliwiających kontakt z Przystępującym

Wypełnienie formularza umowy o członkostwo w zakresie danych umożliwiających nawiązanie kontaktu z Członkiem Funduszu, czyli podanie adresu korespondencyjnego (jeśli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania), numerów telefonów, faksu oraz adresu e-mail nie jest obowiązkowe i oznacza zgodę na taką formę kontaktu.

5. Komunikacja z Funduszem

Informacja o środkach znajdujących się na rachunku Członka Funduszu (roczna oraz na żądanie), oraz pozostałe informacje, co do których przepisy prawa dotyczące otwartych funduszy emerytalnych pozwalają na ich przesyłanie w trybie i formie określonej w Statucie Funduszu, w szczególności informacje o:

 • rozpoczęciu przekazywania środków zgromadzonych na rachunku Członka Funduszu w związku z ukończeniem przez niego wieku niższego o 10 lat od wieku emerytalnego oraz o sposobie przekazywania środków,
 • otrzymaniu zawiadomienia o ustaniu okoliczności uzasadniającej odmowę przyjęcia zgłoszenia o zawarciu umowy,
 • zrealizowaniu wypłaty transferowej

są przesyłane przez Fundusz w formie elektronicznej, na utworzone dla Członka Funduszu indywidualne konto internetowe, zlokalizowane w ramach serwisu internetowego Funduszu, dostępnego pod adresem www.ofeallianz.pl. Dostęp do indywidualnego konta jest możliwy na zasadach określonych w Statucie FunduszuRegulaminie korzystania z serwisu internetowego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Członek Funduszu może złożyć dyspozycję przesyłania powyższej korespondencji w formie papierowej, kontaktując się z Funduszem:

 • pisemnie na adres Funduszu (Allianz Polska OFE, skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113),
 • telefonicznie (224 224 224).

Korespondencja będzie wówczas przesyłana zwykłą przesyłką listową na ostatni podany przez Członka Funduszu adres do korespondencji, a w przypadku jego braku na podany przez niego adres miejsca zamieszkania.

6. Skargi i reklamacje

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług, jednak w razie jakichkolwiek zastrzeżeń prosimy o kontakt z Towarzystwem lub z zarządzanym przez nie Funduszem (dalej zwane łącznie „Allianz”). Skarga lub reklamacja (dalej „Skarga”) związana ze świadczonymi przez Allianz usługami może zostać złożona w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów (Punkty Sprzedaży Allianz) oraz w siedzibie Allianz (ul. Inflancka 4B, 00-189 Warszawa). Skarga może być złożona:

 • na piśmie – osobiście, w każdej jednostce Allianz obsługującej klientów (Punkty Sprzedaży Allianz) lub w siedzibie Allianz, albo przesyłką pocztową w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za pośrednictwem kuriera lub posłańca,
 • ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obsługującej klientów (Punkty Sprzedaży Allianz) lub w siedzibie Allianz,
 • w postaci elektronicznej – za pomocą poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl.

Skarga może zostać złożona także przesyłką pocztową na adres skrytka pocztowa 4, 02-696 Warszawa 113.

Rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania Skargi. Do zachowania ww. terminu wystarczy wysłanie odpowiedzi do klienta przed jego upływem. W szczególnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie Skargi i udzielenie odpowiedzi w ciągu 30 dni, termin rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni od dnia otrzymania Skargi. Informacja do klienta z przewidywanym terminem rozpatrzenia Skargi i udzielenia odpowiedzi wskazywać będzie przyczynę opóźnienia oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy.

Odpowiedź na Skargę będzie udzielona na piśmie. Odpowiedź na Skargę może być dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania Skarg znajdują się na stronie www.allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obsługujących klientów (Punkty Sprzedaży Allianz).

Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Osoba fizyczna może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiązany do udziału w pozasądowym postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl).

Niezależnie od powyższego Allianz wyraża zgodę na pozasądowe rozstrzyganie sporów przez Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (adres strony internetowej Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego: http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/).

Ile czasu zajmuje wypełnienie wniosku i jak go wypełnić?

Wypełnienie wniosku zajmuje zaledwie kilka minut i składa się z 4 kroków. Dla ułatwienia aplikacja sama przypomina o konieczności wypełnienia obowiązkowych pól, na które składają się:

1. Dane Przystępującego

 • Dane dotychczasowego funduszu
  Jeżeli przystąpienie do Allianz Polska OFE następuje w trybie zmiany funduszu, należy podać nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer rachunku w tym funduszu. W przypadku wyboru Allianz Polska OFE jako pierwszego otwartego funduszu emerytalnego, pola ta się nie pojawią.
 • Dane identyfikacyjne
  Należy podać swoje imię (imiona), nazwisko, płeć, datę urodzenia oraz PESEL. W razie nieposiadania PESEL należy złożyć oświadczenie w tym zakresie oraz podać serię i numer dowodu osobistego bądź paszportu.
 • Oświadczenie o małżeńskich stosunkach majątkowych
  Jeśli Przystępujący pozostaje w związku małżeńskim, powinien złożyć oświadczenie o stosunkach majątkowych istniejących pomiędzy nim, a jego małżonkiem. W razie braku ustawowej wspólności majątkowej konieczne będzie przekazanie Funduszowi dokumentu potwierdzającego ten stan. Więcej informacji znajduje się w Dodatkowej informacji dla osób będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej.
 • Dane adresowe
  Obowiązkowo należy podać adres miejsca zamieszkania wpisując następujące dane: ulica (jeśli jest), numer domu, numer lokalu (jeśli jest), kod pocztowy i miejscowość. Jeśli miejscowość jest wsią, należy podać także gminę i pocztę. Kraj prosimy podać tylko w przypadku adresu zagranicznego. Adres korespondencyjny prosimy wpisać wówczas, gdy jest on różny od adresu miejsca zamieszkania, zgodnie z zasadami przewidzianymi dla adresu miejsca zamieszkania.
 • Dane do kontaktu
  Podanie numerów telefonów, faksu lub adresu poczty elektronicznej nie jest obowiązkowe, ale zachęcamy do ich podania w celu ułatwienia komunikacji z Funduszem.

2. Dane osób uprawnionych – o ile Przystępujący zdecyduje się na ich wyznaczenie

Osoby uprawnione do udziału w środkach przypadających po śmierci Członka Funduszu mogą zostać wyznaczone zarówno w umowie, jak i w każdej chwili trwania członkostwa. Decydując się na wyznaczenie osób uprawionych należy podać następujące dane każdej z nich: imię, nazwisko, data urodzenia oraz adres zamieszkania (obowiązują takie same zasady, jak w przypadku adresu Przystępującego). W razie wyznaczania więcej, niż jednej osoby uprawnionej, udostępnienie pól przeznaczonych na dane kolejnych osób następuje po kliknięciu na link „Dodaj kolejną osobę uprawnioną”. Każdej z osób można przypisać udział w środkach, a udziały wszystkich osób muszą sumować się do 100%. W razie nieoznaczenia udziałów przyjmuje się, że są one równe.

3. Dostarczenie dokumentów i oświadczenia

Dostarczenie dokumentów

Przystępujący może wybrać dogodny dla siebie sposób dostarczenia umowy z Funduszem:

 • wydruk samodzielny z pliku PDF, który zostanie wygenerowany po zakończeniu wypełniania wniosku, oraz przesłanie podpisanych formularzy na adres Funduszu;
 • przesłanie wypełnionych formularzy umowy przesyłką listową na wskazany przez Przystępującego adres i odesłanie podpisanych formularzy na adres Funduszu;
 • przekazanie wypełnionych formularzy umowy za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Przystępującego adres oraz podpisanie ich w obecności kuriera; Podpisane formularze kurier przekaże do Funduszu.

Po otrzymaniu podpisanych przez Przystępującego formularzy przedstawiciele Funduszu będą mogli zawrzeć umowę. Formularz Przystępującego zostanie niezwłocznie przesłany na jego adres do korespondencji.

Oświadczenia

Przystępujący musi złożyć oświadczenia, iż zapoznał się z wymaganymi dokumentami oraz Informacjami dla przystępującego, jak również iż zapoznał się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Przystępujący może wyrazić dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji/treści marketingowych lub zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Potwierdzenie danych

Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie, należy wybrać opcję Wyślij. Jeżeli jednak wymagają one korekty lub uzupełnienia, prosimy wybrać opcję Popraw dane i dokonać odpowiednich zmian.

Wniosek elektroniczny został wypełniony i wysłany. Co dalej?

1. W przypadku wybrania opcji PDF do wydruku

Należy wydrukować oba egzemplarze formularza umowy i podpisać je w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie niezwłocznie przesłać je do Funduszu na adres:
Allianz Polska OFE
skrytka pocztowa 4
02-696 Warszawa 113.

2. W przypadku wybrania opcji dostarczenia formularza umowy pocztą bądź kurierem

Po otrzymaniu formularza umowy należy podpisać oba jej egzemplarze w polu Czytelny podpis Przystępującego, a następnie, w zależności od wybranej opcji – odesłać je do Funduszu w dostarczonej przez Fundusz kopercie zwrotnej albo przekazać kurierowi. Powyższe informacje zostaną przekazane także w korespondencji załączonej do formularza umowy.

3. Zawarcie umowy

Po otrzymaniu przez Fundusz kompletnych i podpisanych egzemplarzy umowy dojdzie do jej zawarcia - reprezentant Funduszu złoży podpis oraz oznaczy datę zawarcia umowy. Jeden z egzemplarzy zostanie odesłany Przystępującemu, a drugi pozostanie w Funduszu. Na jego podstawie zarejestrujemy podane dane i powiadomimy o fakcie zawarcia umowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a w przypadku zmiany dotychczasowego funduszu, także ten fundusz.

Bezpieczeństwo w sieci

1. Antywirus i Zapora Sieciowa

Oprogramowanie antywirusowe to podstawowe narzędzie ochrony Twojego komputera przed wirusami. Na rynku dostępnych jest wiele aplikacji tego typu – zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych. Brak ochrony antywirusowej może skutkować zainfekowaniem Twojego komputera złośliwym oprogramowaniem, a także przejęciem kontroli nad Twoim komputerem lub kradzieżą Twoich danych. Nowoczesne Antywirusy posiadają wiele dodatkowych funkcji umożliwiających ochronę również przed nowymi, nieznanymi wirusami poprzez wykorzystanie m.in. analizy zachowania podejrzanych plików. Ważnym elementem ochrony Twojego komputera jest zapora sieciowa monitorująca komunikację Twojego komputera z innymi urządzeniami zarówno w Twoim bezpośrednim otoczeniu jak i Internecie. Dobrze skonfigurowana zapora może nie tylko uchronić Cię przed atakami, ale również zablokować próbę połączenia się wirusa, który dostał się na Twój komputer z serwerami przestępców, zakłócając jego działanie.

2. Aktualizacje

W oprogramowaniu, z którego na co dzień korzystasz, nieustannie wykrywane są błędy, które mogą mieć niepożądany wpływ na działanie aplikacji, a nawet zakłócać działanie całego komputera. Błędy mogą być również wykorzystywane przez przestępców lub wirusy. Większość twórców oprogramowania zapewnia mechanizmy aktualizacji dla swoich aplikacji. Sprawdź, czy są włączone i działają prawidłowo – nie zgłaszają błędów. Pamiętaj, aby kluczowe elementy oprogramowania Twojego komputera i popularne aplikacje były zawsze aktualne. Zwiększy to bezpieczeństwo, stabilność, a często również szybkość działania programów. W szczególności warto zwrócić uwagę na system operacyjny, przeglądarkę internetową, Java i przeglądarkę dokumentów PDF. Jeżeli producent zaprzestaje wsparcia danej aplikacji czy wersji systemu, jedynym sposobem zapewnienia sobie bezpiecznego korzystania z komputera jest wymiana danej aplikacji na nowszą, wspieraną wersję.

3. Hasła, uprawnienia i szyfrowanie urządzeń przenośnych

Twoje hasło jest kluczem do Twojej elektronicznej tożsamości - dbaj o nie. Systemy informatyczne rozpoznają Ciebie jako użytkownika nie jako osobę. To, że jesteś tym za kogo się podajesz, weryfikują często właśnie za pomocą hasła. Każdy kto poda prawidłowe dane uwierzytelniające, będzie traktowany jak zaufany użytkownik. Będzie mógł zrobić wszystko to, co Ty. Pamiętaj więc, aby Twoje hasło było długie i skomplikowane - jeżeli ktoś będzie chciał je zgadywać, nie będzie miał łatwego zadania. Jeżeli hasło będzie regularnie zmieniane, jego złamanie może być ekstremalnie trudne. Pamiętaj, że Twoje Konto nie jest jedynym użytkownikiem obecnym na komputerze. Zazwyczaj jest jeszcze wbudowane Konto administratora posiadające ekstremalnie wysokie uprawnienia. Dla tego konta również należy zmienić hasło. Do codziennej pracy korzystaj z konta użytkownika, które nie posiada uprawnień administratora komputera. Takie uprawnienia nie są zazwyczaj wymagane do przeglądania Internetu, słuchania muzyki, gier czy pracy z dokumentami, a ich brak może Ciebie uchronić przed skutkami części ataków i wirusów. Jeżeli jakaś aplikacja prosi o wykonanie akcji z uprawnieniami administratora, przed zatwierdzeniem dostępu, zastanów się do czego ta aplikacja może ich potrzebować, a w razie wątpliwości sprawdź, co na ten temat publikuje producent. Jeżeli korzystasz z urządzenia przenośnego takiego jak laptop, tablet czy smartfon, rozważ zaszyfrowanie dysku urządzenia. Większość smartfonów i tabletów posiada możliwość szyfrowania w standardzie – wystarczy wyszukać odpowiednią opcję w konfiguracji, wprowadzić hasło i gotowe. Niestety nie wszystkie systemy operacyjne obecne na laptopach dają możliwość szyfrowania. Na nasze szczęście istnieje wiele aplikacji, które rozwiązują ten problem. W przypadku utraty urządzenia Twoje dane pozostaną bezpieczne, a często ich wartość jest większa niż wartość urządzenia.

4. Bezpieczne korzystanie z komputera

Komputer czy smartfon bez dodatkowego oprogramowania to prawie kalkulator. Twoje ulubione programy sprawiają, że jesteś w stanie pracować w komfortowy i efektywny sposób. Instalując aplikacje, zwróć uwagę nie tylko na warunki licencji, ale również na to, czy w instalatorze nie pojawia się opcja doinstalowania dodatkowego oprogramowania. Tak zainstalowane dodatkowe oprogramowanie może dodatkowo obciążać komputer, wyświetlać reklamy, a nawet przesyłać dane statystyczne z komputera do serwerów w celu profilowania użytkownika. Instalując aplikację na smartfonie, zawsze sprawdzaj, jakich uprawnień wymaga i do jakich funkcji telefonu będzie miała dostęp. Jeżeli masz wątpliwości czy żądane uprawnienia nie są przypadkiem zbyt wysokie, poszukaj podobnej aplikacji i wybierz tę, która nie będzie budziła Twoich wątpliwości – rynek aplikacji mobilnych jest bardzo prężny. Rozważ instalację dodatków zwiększających bezpieczeństwo przeglądarki w szczególności blokujących uruchamianie skryptów, wyskakujące okna i zawartość multimedialną oraz wyświetlających poziom zaufania do stron. Zwracaj uwagę na treść komunikatów, które wyświetla komputer. Wiele problemów z komputerem możesz rozwiązać samodzielnie. W Internecie znajdziesz pomocne porady i instrukcje – jeżeli wiesz czego szukasz, a treść komunikatu jest w tym zakresie bardzo pomocna.

5. Kopie zapasowe

Posiadanie archiwum plików zawierającego wszystkie pliki, których utrata byłaby bolesna, jest konieczne. Jedno małe spięcie może nas pozbawić wszystkich zdjęć z wakacji i rodzinnych imprez. Często takie pliki są nie do odzyskania. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowanie plików na wypadek awarii komputera. Archiwum musi być więc tworzone na zewnętrznych nośnikach np. płytach, pendrive lub dysku zewnętrznym. Ważne, aby nośniki były przechowywane w bezpiecznym miejscu tak, aby nie uległy zniszczeniu razem z komputerem. Archiwum podpinaj wyłącznie na czas kopiowania plików. Dyski zewnętrzne wymagają co jakiś czas podłączenia do zasilania. Sprawdź w instrukcji lub na stronach producenta, jak często powinieneś podłączać dysk, aby nie uległ awarii. Kopie awaryjne zyskały na znaczeniu wraz z rozwojem wirusów, których zadaniem jest szyfrowanie plików i żądaniem opłaty za ich odszyfrowanie. Przywrócenie komputera do ustawień fabrycznych lub instalacja nowego systemu i odzyskanie plików z archiwum to najpewniejsza, najprostsza i często najtańsza metoda wyjścia z tej trudnej sytuacji.

6. Oprogramowanie antywirusowe

Allianz zapewnia, że ochrona antywirusowa podejmowana jest z należytą starannością, a stosowane programy antywirusowe podlegają aktualizacji. Allianz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania lub niemożliwości korzystania z materiałów umieszczonych na stronie z powodów zależnych od użytkownika.

Polityka Cookies

Czym są pliki „cookies”?

Cookies (ang. ciasteczka) to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, telefonie czy tablecie), z którego korzystasz, gdy przeglądasz strony internetowe.

Cookies pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę, tak aby była czytelna i dopasowana do Twoich preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dane te są zaszyfrowane a informacje, które są zawarte w cookies mogą być odczytane jedynie przez serwer, który je utworzył.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób działają̨ cookies, można znaleźć na stronie:

Do czego używamy plików „cookies” w serwisie https://www.DFEallianz.pl oraz https://www.OFEallianz.pl

Wykorzystywanie cookies nie ma na celu identyfikacji Twojej aktywności w serwisach, a jedynie zapewnienie wygody korzystania z naszych stron www. Cookies zapamiętują Twoją aktywność na naszych stronach internetowych, aby lepiej dopasować strukturę i zawartość stron do Twoich zainteresowań i potrzeb.

Cookies stosujemy celu:

 • zapamiętywania odwiedzin na stronie i Twoich preferencji dotyczących tej strony (języka wyświetlania strony),
 • zapamiętywania sesji logowania, dzięki czemu nie musisz ponownie logować się na każdej odwiedzanej podstronie serwisu a korzystanie z serwisu jest łatwiejsze.

Jakie dane zbierają „cookies”?

Dzięki wykorzystaniu plików cookies poznajemy informacje na temat Twojej aktywności na naszych serwisach www:

 • numer sesji wygenerowany przez serwer,
 • język wybrany przez Ciebie jako domyślny dla serwisu.

Te dane nie pozwalają zidentyfikować Twojej tożsamości.

W niektórych przypadkach pliki cookies mogą służyć do przetwarzania Twoich danych osobowych. Dzieje się tak wyłącznie, gdy sam nam te dane podasz (uzupełniając odpowiedni formularz na stronie). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajdziesz każdorazowo w informacji podawanej w trakcie zbierania Twoich danych osobowych.

Kto otrzymuje dane zebrane przez „cookies”?

Dane zebrane przez cookies otrzymuje Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna reprezentująca odpowiednio Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny lub Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, która jest administratorem danego serwisu. Jest ona odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa i poufności danych.

Jakich plików „cookies” używamy?

Funkcjonalne Pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies pozwalają serwisowi na zapamiętanie Twoich wyborów i ustawień. Dzięki temu, że znamy Twoje preferencje możemy Ci zapewnić większą wygodę w poruszaniu się po naszych stronach internetowych.

Wszystkie stosowane przez nas pliki cookies mają na celu lepsze dostosowanie naszych działań i serwisu do Twoich potrzeb. Pamiętaj, że masz możliwość samodzielnego zarządzania plikami cookies. Jednak wyłączenie ich obsługi w przeglądarce może wpłynąć na dostępność i funkcjonalności oferowane na naszych serwisach. Zablokowanie wszystkich plików cookies może przyczynić się do nieprawidłowego funkcjonowania naszych serwisów.

Pliki cookies dzielą się również na tymczasowe (sesyjne pliki cookies) i na bardziej stałe (trwałe pliki cookies):

 • sesyjne – które są przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu opuszczenia stron internetowych lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • stałe – przechowywane są na Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w ustawionych parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Ciebie.

Szczegółowa lista plików cookies wykorzystywanych na naszych stronach internetowych wraz z opisem ich funkcji znajduje się poniżej w „Podsumowanie informacji na temat plików cookies”.

W jaki sposób możesz zmienić ustawienia „cookies”?

W większości przeglądarek obsługa cookies jest domyślnie włączona. Jeżeli nie chcesz, by pliki cookies były przechowywanie na Twoim urządzeniu, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki w taki sposób, by nie pozwalała niektórym bądź wszystkim serwisom na tworzenie plików cookies. Wyłączenie obsługi cookies może jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu.

Więcej informacji o tym, jak zarządzać ciasteczkami w swojej przeglądarce znajdziesz pod linkami:

Ciasteczka w przeglądarce Internet Explorer -> https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer

Ciasteczka w przeglądarce Chrome -> https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Ciasteczka w przeglądarce Firefox -> https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka#w_ustawienia-ciasteczek

Ciasteczka w przeglądarce Opera -> http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Ciasteczka w przeglądarce Safari -> http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

Podsumowanie informacji na temat plików „cookies”

LP.Nazwa ciasteczkaRodzaj ciasteczkaGrupa ciasteczka
1JSESSION IDsesyjneFunkcjonalne
2org.apache.tapestry.localestałeFunkcjonalne
3cookie_wnstałeFunkcjonalne

Dodatkowe informacje dla osób:

Zmieniających dotychczasowy fundusz na Allianz Polska OFE

Osoby zmieniające otwarty fundusz emerytalny muszą podać we wniosku aktualną nazwę dotychczasowego funduszu oraz numer posiadanego w nim rachunku. Dane te pozwolą zawiadomić dotychczasowy fundusz o zawarciu umowy z Allianz Polska OFE.

Numer rachunku w dotychczasowym funduszu można znaleźć w informacji o środkach na rachunku, które każdy fundusz raz w roku obowiązkowo wysyła do swoich klientów. W razie nieposiadania tych danych najlepiej skontaktować się z infolinią dotychczasowego funduszu. Aktualne i historyczne nazwy funduszy oraz numery ich infolinii znajdują się tutaj.

Umowa o członkostwo w Allianz Polska OFE może być zawarta w każdej chwili, jednak faktyczna zmiana poprzedniego funduszu jest możliwa w ramach jednej z czterech sesji transferowych:

 • w lutym (dla umów zawartych do dnia 25 stycznia włącznie),
 • w maju (dla umów zawartych do dnia 25 kwietnia włącznie),
 • w sierpniu (dla umów zawartych do dnia 25 lipca włącznie),
 • w listopadzie (dla umów zawartych do dnia 25 października włącznie).
Będących w związku małżeńskim, ale nieposiadających ustawowej wspólności majątkowej

Odsyłając podpisany formularz umowy należy załączyć do niego kopię dokumentu potwierdzającego brak ustawowej wspólności majątkowej. W zależności od zdarzenia, w wyniku którego między małżonkami nie istnieje ustawowa wspólność majątkowa, może to być jeden z następujących dokumentów:

 • wypis notarialnej umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków / wyłączającej wspólność w tym zakresie;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego ustanowienie rozdzielności majątkowej / zniesienie wspólności majątkowej ustawowej lub umownej;
 • odpis prawomocnego postanowienia orzekającego ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków;
 • odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków;
 • odpis prawomocnego wyroku orzekającego separację między małżonkami.
Poniżej 18. roku życia, które mają prawo przystąpienia do Funduszu

1. Zawarcie umowy

Osoba małoletnia pozostająca pod władzą rodzicielską może przystąpić do Funduszu zawierając umowę o członkostwo za zgodą przedstawiciela ustawowego, którym jest jedno z rodziców.

W celu zawarcia umowy Przystępujący:

 • wypełnia wniosek przystąpienia,
 • po samodzielnym wydrukowaniu formularza umowy (opcja PDF do wydruku) albo po otrzymaniu formularza pocztą bądź kurierem (w zależności od wybranej opcji dostarczenia umowy) podpisuje oba egzemplarze formularza w polu Czytelny podpis Przystępującego,
 • przekazuje oba egzemplarze formularza swojemu przedstawicielowi ustawowemu, który podpisuje je w polu Czytelny podpis Przedstawiciela ustawowego, a tym samym wyraża zgodę na zawarcie umowy i na wyznaczenie osób uprawnionych, o ile takie wskazanie ma miejsce w umowie o członkostwo.

Uwaga: osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, ale zawarły związek małżeński, przystępują do Funduszu jak osoby pełnoletnie.

2. Wyznaczanie osób uprawnionych

Osoba małoletnia może wyznaczyć osoby uprawnione, za zgodą przedstawiciela ustawowego.

Uwaga: w razie niewyznaczenia osób uprawnionych środki zgromadzone na rachunku Członka Funduszu wchodzą w skład spadku.


Kontakt 224 224 224 Napisz do nas
© Allianz Polska .